Místo zasvěcené nejen severským končinám aneb Manev blir mett før øynene :)
PĚKNĚ VÁS VÍTÁM VE SVÉM KRÁLOVSTVÍ ;D POHODLNĚ SE USAĎTE A ZKOUMEJTE JAK JE LIBO...ČÍM DÉLE, TÍM LÉPE :))) ZDRAVÍ KIMBBU

Prosinec 2009

Sons of Seasons: Gods of Vermin (výběr)

27. prosince 2009 v 18:33 | Kimbbu |  Texty a překlady písníGODS OF VERMIN - Bohové škůdců

Decay of mind comes gradually
It keeps creeping up my spine
Just a human's life deficiency.

I am a god of vermin
I want to disappear
What reason can I find, what reason can I find?
Swallowing the things I can't control.

What happens when they come and violate my inner sun
What happens when they try to smother all behind their eyes?
Will I still justify those goddamn lies?
I had control.

It grows inside
The brave divine
Inhale - deny - the stains inside

The angel comes inside
The words he silent sighs

Úpadek mysli přichází pozvolna
Nadále se plíží mou páteří
Pouhý nedostatek lidského života

Jsem bůh škůdců
Chci zmizet
Jaký důvod můžu najít?
Polykám věci, které nemůžu řídit

Co se stane, když přijdou a znesvětí mé vnitřní slunce?
Co se stane, když se pokusí udusit vše za jejich očima?
Budu dále omlouvat tyto zatracené lži?
Vládl jsem.

Roste to uvnitř
Aby to čelilo božskosti
Vdechni - popři - skvrny uvnitř

Anděl přichází dovnitř
Slova, tichý, pozoruje

THE PIPER - Dudák

Searching the hills afar, unbroken grounds.
Tasting the scent of vine, tongue's lullaby.

He ascended from earth's dark embrace,
Sulphuric spawn.
So he blended into man's mundane ways
And decided to wait.

Why do they say that despite all the laughter
Every man feels some sadness inside.
Don't know if it's true but I'm bound to believe it,
Taking their children into summer's night.

He took them all
His hungry soul
Their spirit's innocence.

Obedience
The piper's hands
Play melodies divine.

Maybe it's time for my soul's own salvation
Even the haunted feel sadness inside
Don't know if it's true but I'm bound to receive it
Thus this pretension is unspoken right.

Hledání kopců v dáli, neporušené země
Chutnání vůně vína, ukolébavky jazyka

Vystoupal z temného objetí Země,
Sirnatý výplod
Tak se připletl do lidských pozemských cest
A rozhodl se čekat

Proč říkají, že navzdory všemu smíchu
Každý člověk cítí uvnitř nějaký smutek
Nevím, jestli je to pravda, ale uvěřím tomu
Berouc jejich děti do letní noci.

Vzal je všechny
Jeho hladová duše
Jejich duchovní nevinnost

Poslušnost
Dudákovy ruce
Hrají božské melodie

Možná je čas pro záchranu mé vlastní duše
Dokonce i pronásledovaní cítí uvnitř smutek
Nevím, jestli je to pravda, ale přijmu to
Tímto je tento nárok nevyřčeným právem.

WHEEL OF GUILT - Kolo viny

With deep trust in every word you reach out for life.
Resounding remembrance of an old existence, of a lost existence.
You've been sent by angels then you strive for decay.

Complications - It's just dislocated turbulence
Allegations - To deny what you forgot
It's just self-defence, to put meaning into dust
Start to lick your wounds and let corpses here to rot.

So you will see your father's sin
When the old man's tale's been put to rest again.

And when the wheel of guilt's been started -
They just didn't see that a circle has begun.

Like a snake biting her tail.

Confrontations - Chase the dogs until you're out of breath
You're misbehaving, you dig deep into the mud.
I wonder what for you are talking about life and death
Because you're shaking, I just want it all to stop.

S hlubokou důvěrou v každé slovo se natahuješ po životě
Dunivá vzpomínka staré existence, ztracené existence
Byl jsi poslán anděly, poté usiluješ o úpadek

Komplikace - to jsou pouze rozvrácené zmatky
Obvinění - abys popřel co jsi už zapomněl

Je to jen sebeobrana, odložit význam k prachu
Začít lízat si své rány a nechat tu mrtvoly hnít

Tak uvidíš hřích svého otce
Když byl příběh starého muže znovu odložen stranou

A když kolo viny začalo
Oni si prostě nevšimli že kruh se spustil

Jako had kousající se do svého ocasu

Konfliktní vztahy - pronásleduj psy dokud ti nedojde dech
Chováš se špatně, zahrabáváš se hluboko do bahna
Divím se, proč mluvíš o životě a smrti
Protože se třeseš, chci jen, aby to všechno skončilo

A BLIND MAN'S RESOLUTION - Rozhodnutí slepého muže

Control, they hold on to this ray of light.
Their mind's cheating the old frame of time.
And they all fear our freedom inside.

Like a blind's man resolution to see again
but the truth lies beyond the sun.

Denied to go down the streets unrestrained
This right to walk without saying my name.
What they do is raise capacity
To observe the hive's affinities.

And they all fear our freedom inside
pushing on until all chances have died.

Like a blind's man resolution to see again
but the truth lies beyond the sun.
His attempt of retribution, consistently
is threat to society.

Hlídej, drží se tohoto paprsku světla.
Jejich mysli klamou starou konstrukci času.
A oni všichni se bojí naší vnitřní svobody.

Jako rozhodnutí slepého muže znovu vidět
Avšak pravda se nachází za sluncem.

Zakázané scházet nevázanými ulicemi
Toto právo kráčet bez vyslovení mého jména.
Co dělají, zvětšují kapacitu
Aby posloužili spříznění davu.

A všichni se bojí naší vnitřní svobody
Ženou se, dokud všechny šance nezaniknou.

Jako rozhodnutí slepého muže znovu vidět
Avšak pravda se nachází za sluncem.
Jeho pokusy odplaty, důsledně
Je hrozbou pro společnost.

DEAD MAN'S SHADOWS - Stíny mrtvého muže

Brain-jamming ignorance reviving,
While marching down streets we've seen once before.
Into puddles of mud they're diving
Flying like insects around a rotten core.

Feed me from a dead tree.
I see shadows of a dead man, he is rising again.

Shame of his nation incited
The scum of the wastelands is strumming the old chords again.
Raising the fists to the doctrines of hate,
Verminous ideology.
The leader is calling, the resistance is falling
Small-mindedness spreading too fast.

Feed me from a dead tree.
Once we have supremacy we're creating new divinity.

Mozek rušící nevědomost se oživuje
Zatímco pochodujeme ulicemi které jsme kdysi viděli
Do louží bláta se potápějí
Létají jako hmyz kolem shnilého ohryzku.

Nakrm mě z mrtvého stromu
Vidím stíny mrtvého muže, opět povstává.

Hanba jeho národ vyhecovala
Spodina pustin brnká znovu staré akordy
Pozvedává pěsti k teoriím nenávisti
Zavšivená ideologie
Vůdce volá, překážka se řítí
Malá bezmyšlenkovitost se šíří příliš rychle

Nakrm mě z mrtvého stromu
Jednou máme nadřazenost, vytváříme nové božství.

FALLEN FAMILY - Padlá rodina

I dislike your uniforme 'cause you're just too stiff.
Were you like that the day you were born or did you
change just recently?
Nature does rule in anarchy just watch the children play.
The system creates its enemy to grab our throats
at the end of the day.

We're drifting orphans of a vile philisophy.
I am a child terrified by the hand leading me.

It's the fountain of youth
in a garden of sickness.
It's a place where you lose
all your rights for forgiveness.

I'm contributing day by day to this society
searching for a better but the flesh is weak.
My reflection in a shard - staring back at me.
It's a fucked up heritage, it's a fallen family.

Pretending innocence the court is drowning its doubts.
Let the kings pay off for this.
The corpses sway to the final dance.

Nesnáším tvůj stejnokroj protože jsi prostě příliš škrobený
Byl jsi takový ode dne kdy ses narodil nebo ses změnil teprve nedávno?
Příroda vládne bezvládím, jen pozoruj, jak si děti hrají
Řád vytvořil svého nepřítele, aby nás uchopil pod krkem
Na konci dne.

Unášíme sirotky ohavné filozofie
Jsem dítě poděšené rukou která mě vede.

Jsem fontána mládí
V zahradě chorobnosti
Je to místo, kde jsi ztratil
Všechna svá práva na odpuště

Přispívám den za dnem této společnosti
Hledajíc něco lepšího avšak tělo je slabé
Můj odraz je střep - zírající zpět na mě
Je to zmrvené dědictví, je to padlá rodina

Předstíraje nevinnost soud topí své pochybnosti
Nechej krále zaplatit za to.
Mrtvoly se kymácejí v posledním tanci.